REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ KOL Z HOLANDSKA

prostřednictvím

obchodní společnosti

MERKA SPEDITION, s.r.o.

IČ15063828

se sídlem Vážní 857, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

 

 

Reklamace

Pokud si přejete reklamovat dodané zboží, vyplňte tento reklamační list a zašlete podepsaný na adresu:

MERKA SPEDITION, s.r.o., se sídlem Vážní 857, 500 03 Hradec Králové,
IČ 15063828

 

Servisní kontakty pro reklamace:

tel. +420 498 779 110

email: kolazholandska@merka.cz

 

 

Provozní doba: 

Pondělí - Pátek od 8 – 16:30 hod

 

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, vyplní reklamační list, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do pěti pracovních dnů po obdržení reklamačního listu budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, a to vč. instrukcí o místu dodání reklamovaného zboží k reklamačnímu řízení (tj. na adresu provozovny dodavatele, popř. autorizovaného servisního střediska).

Reklamované zboží je nutno dodat takovým způsobem, aby nebylo jeho dodáním k reklamačnímu řízení poškozeno (tj. s použitím vhodného přepravního obalu a způsobu přepravy), protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamačnímu řízení.

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel či jím určené servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

 

 

V Hradci Králové

dne 23.6.2019

 

 

 

MERKA SPEDITION, s.r.o.