OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ KOL Z HOLANDSKA

prostřednictvím

obchodní společnosti

MERKA SPEDITION, s.r.o.

IČ15063828

se sídlem Vážní 857, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

 

Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro prodej kol a cyklo příslušenství prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kolazholandska.cz .

 

 

1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

a)     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MERKA SPEDITION, s.r.o., IČ 15063828, se sídlem Vážní 857, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

b)     Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.merka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 

2.              OBECNÁ USTANOVENÍ

 

a)     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

b)     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

c)     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

3.              UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

a)     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

b)     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

c)     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

d)     Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje zájem o zboží a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Prodávající na jejím základě zašle kupujícímu potvrzení objednávky. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena písemným souhlasem kupujícího s obsahem potvrzení objednávky předloženým mu prodávajícím a jeho doručením na rejstříkovou adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu kolazholandska@merka.cz nebo úhradou kupní ceny dle bodu. č. 4a) těchto obchodních podmínek kupujícím.

e)     Pokud u zboží objednaného kupujícím není možné dodržet termín dodání uvedený na potvrzení objednávky, bude o této skutečnosti kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. Pokud v takovém případě provede do 24 hodin storno objednávky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty, objednávka je považována za zrušenou.

f)      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

4.              CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

a)     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené na potvrzení objednávky prodávajícího písemně akceptované kupujícím – viz bod 3d. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

b)     Kupní cenu dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 625990227/0100 vedený u Komerční banky, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“) před dodáním zboží.

c)     Prodávající JE plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího před dodáním zboží, nebo ji předá kupujícímu spolu se zbožím.

 

 

5.              ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

a)     Kupující může objednávku stornovat kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy dle bodu č. 3d bez udání důvodu.

b)     Po uzavření kupní smlouvy může kupující od smlouvy odstoupit bezplatně, pokud prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující od kupní smlouvy odstoupí po jejím uzavření z jiného důvodu, je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající v takovém případě může uplatnit právo na úhradu škody v souvislosti s jeho zajištěním ve výši vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. zbytečná doprava, bankovní výlohy, náklady na skladování a manipulaci popř. na úhradu škody spojené s náhradním prodejem zboží se slevou nebo s vrácením zboží dodavateli.

c)     Kupující bere dále na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

d)     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kolazholandska@merka.cz .

e)     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu č. 5d se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, a to nejpozději do 10 dní od vrácení zakoupeného zboží kupujícím na adresu prodávajícího, pokud zboží bude kupujícím prodávajícímu vráceno kompletní, bez známek opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. V případě, že náklady na dodání zboží při uzavření kupní smlouvy nesl prodávající, prodávající sníží vrácenou částku právě o tyto vynaložené náklady. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

f)      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dní, a to na účet, ze kterého kupující kupní cenu předem uhradil.

g)     Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v těchto případech, kdy zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil a nebude dohodnuto jinak, prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou částku zpět na účet, ze kterého kupující kupní cenu předem uhradil, a to nejpozději do 10 pracovních dní.

h)     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

6.              PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

a)     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží kupujícímu na místo uvedené v potvrzení objednávky / kupní smlouvě (viz bod č. d), je kupující povinen převzít zboží při dodání.

b)     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo potvrzení objednávky / kupní smlouvě (viz bod č. d), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

c)     Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě kupující musí neprodleně informovat prodávajícího.

d)     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

7.              PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

a)     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

b)     Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

c)     Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

d)     Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

e)     Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

f)      Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

g)     U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

h)     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

i)      Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

j)      Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

k)     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit ještě reklamační řád prodávajícího.

 

 

8.              DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

a)     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b)     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

c)     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kolazholandska@merka.cz .  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

d)     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

e)     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

f)      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

g)     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

9.              OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

a)     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

b)     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c)     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

d)     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

e)     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

f)      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

g)     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h)     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-       požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-       požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

i)      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

10.          ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

a)     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

b)     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

11.          DORUČOVÁNÍ

 

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

12.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

a)     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b)     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

c)     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

-       adresa pro doručování je MERKA SPEDITION, s.r.o., Vážní 857, 500 03 Hradec Králové,

-       adresa elektronické pošty je kolazholandska@merka.cz .

 

 

V Hradci Králové

dne 23.6.2019

 

 

 

 

MERKA SPEDITION, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ